Saturday, November 05, 2022

To Iranian Fellow Workers (in Farsi)

 شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

صدای انقلاب ایران

 "هیچ قدرتی در زمین نمی تواند ایده ایی را که زمانش فرارسیده متوقف سازد" ویکتور هوگو

تقریبا یک ماه از قیام در سراسر کشور مردم ایران گذشته است. مقاومت بی نظیر بر ضد حکومت قویا مسلح و مجرم جمهوری اسلامی صفحه ایی جدید در مبارزه تاریخی بر علیه سرکوب می باشد. سرکوب ها و بیرحمی های رژیم اخبار جدیدی برای هیچ کس نیستند.  از زمان تاسیس خشنش در تعاقب انقلاب ۱۹۷۹، پاسخ جمهوری اسلامی به همه درگیریهای اجتماعی همیشه سرکوب، یعنی زندانی کردن و کشتن تظاهرکنندگان بوده است.

 

لیکن، تظاهرات اخیر نشان داده اند که ترس نمی تواند بیشتر از این از پیوستن مردم ایران به جنبش های متنوع اجتماعی که در حال رشد کردن در جامعه هستند بشود. زنان در صف جلویی انتقال ترس به خشم هستند. چیزی که به مقاومت فزاینده بر ضد خشونت دولتی و بنیادگرایی مذهبی می گذرد، قول دوران جدیدی را می دهد.   

 

چیزی که شما شاهد آن در ایران هستید دارای تاریخ طولانی مقاومت  بر ضد یک رژیم مذهبی که درانقلاب سال ۱۹۷۹قدرت را با خشونت و سنگدلی در دست گرفت می باشد ..." الهام هومینفر، دستیار پروفسر تندرستی  جهانی دانشگاه شمال غربی توضیح داد. از انقلاب ۱۹۷۹، زنان به طور قانونی و رسمی شهر وندان درجه دوم شده اند،  به طریقی که قبلا چنین نبود. قبل از ۱۹۷۹ ما تعداد بسیاری نا برابری های زن و مرد در ایران داشتیم، ولی این نابرابری آپارتا ید جدید بود..."

 

ما نبایستی تحت تاثیراشک های کروکدیل حکومت های غربی که سعی به تشویق برای نا آرامی و نارضایتی برای منافع خودشان دارند قرار گیریم. آن تنها به، به اصطلاح ضد امپریالیست ها مستمسکی ارایه می دهد که هم چون طوطی تبلیغات جمهوری اسلامی را که معترضان تنها عروسک های اسرائیل، عربستان سعودی و ایالات متحده هستند تکرار کنند.

 

در تضاد با آنان جنبش جهانی سوسیالیستی همبستگی اش را با زنان و مردان ایران ارایه می دهد و پشتیبان مبارزه آنان برای به زیر کشیدن یوغ آیت الله ها ست.

 

 

خشونت وسیله ایی موثر یک اقلیت برای ماندن در قدرت می باشد. ولی وقتی اکثریت به سمت انقلاب حرکت می کنند، خشونت دولت قادر نخواهد بود برای مدت طولانی ایی آنان را عقب نگه دارد .    


عشق من و تو                                نمی خواهی بدونی که آب از سر گذشته

 

عشق منو رد میکنی                                           با من چرا  قهر می کنی

من با تو قهرم                                نمی خواهی بدونی که آب از سر گذشته

عشق من و تو نمیخواهی بدونی                                   که میم لا م برنگشته

 

 من با تو قهرم                                 نمی خواهی بدونی پوپولیسم زنده گشته

عشق من و تو                                   نمی خواهی بدونی که اسلام بر نگشته

 

کارل مارکس شهرم                    نمی خواهی بدونی که مارکسیسم زنده گشته   

عشق من و تو                                    نمی خواهی بدونی که اسلام در گذشته

 

استاد شهرم  نمی خواهی بدونی                        که کارل مارکس زنده گشته    

استاد دهراست  نمی خواهی بدونی                               که نامش زنده گشته   


A translation of an earlier SOYMB post

SOCIALISM OR YOUR MONEY BACK: The voice of the Iranian revolution

No comments: